toezichthouders Wabo

toezicht en inspectie

Onze toezichthouders Wabo controleren lopende bouwprojecten en bestaande bouw. Ze houden ter plaatse toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden, veiligheidseisen of handhaven op de regels voor bestaande bouw. Ze informeren en adviseren de verschillende betrokken partijen waar mogelijk, zijn aanspreekpunt voor bewoners en grijpen in waar nodig.

Onze toezichthouders Wabo zijn goed opgeleid om hun toezichthoudende en handhavende taken te vervullen. Ze controleren of de wet- en regelgevingen voor bestaande en nieuw te bouwen bouwwerken worden nageleefd. Zo niet, bespreken ze dit met de vergunninghouder, gemachtigde of eigenaar, met als doel om strijdigheden te voorkomen of op te heffen.

Ze vormen een belangrijke schakel tussen de gemeente, projectontwikkelaars en bewoners. Ze voeren overleg met alle partijen en zijn de stem van u als gemeente op de bouwplaats.

Aan de hand van een vooraf gestelde risicoanalyse of inschatting worden afspraken gemaakt voor inspectie op o.a. constructieve veiligheid, brandveiligheid en gezondheid. Er zal aan de minimaal gestelde eisen voldaan moeten worden, voordat de toezichthouder Wabo positief advies verstrekt.

Nadat het bouwplan grondig is getoetst, controleren onze toezichthouders of de plannen ook correct worden nageleefd. Wordt niet aan de minimale eisen volgens de verleende omgevingsvergunning of het Bouwbesluit 2012 voldaan, dan zal desnoods handhavend opgetreden worden.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk altijd een bouwtechnisch veilig en leefbaar pand op te leveren. Onze toezichthouders Wabo zullen er alles aan doen om dat samen te bereiken.

Neem contact met ons op

We bespreken graag de mogelijkheden tot het detacheren van vakkundig personeel aan u. Tenslotte gaat het om de veiligheid, kwaliteit en de leefbaarheid van uw fysieke leefomgeving en wilt u zeker weten dat we met u op één lijn zitten.

info@borgbwt.nl

E-mailadres