VRAAG EN ANTWOORD

 

VRAGEN OVER WETGEVING EN PROCEDURES

Waarom begint de invoering van de Wkb bij gevolgklasse 1?

Bouwprojecten in gevolgklasse 1 zijn het minst risicovol. Door hier te beginnen, kunnen betrokken partijen ervaring opdoen met de nieuwe processen rond kwaliteitsborging voordat ze worden toegepast op bouwprojecten met een hoger risico.

Vanaf wanneer moeten bouwwerken aan de Wkb voldoen?

Bouwprojecten in gevolgklasse 1 moeten vanaf 1 januari 2024 voldoen aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit houdt in dat bouwprojecten waarvoor na deze datum een vergunning wordt aangevraagd, onder deze wet vallen.

Mag het opleverdossier digitaal worden aangeleverd?

Ja, de Wkb geeft niet expliciet aan dat het consumentendossier fysiek moet worden verstrekt. Dit betekent dat het waarschijnlijk is toegestaan om dit dossier digitaal aan te leveren.

In welke mate gaan de leges naar beneden door de invoering van deze wet?

De intentie van de wetgever is dat de leges met 30% verminderen. Het is echter afwachten hoe dit in de praktijk uitpakt en in welke mate de leges daadwerkelijk zullen dalen.

Geldt de Wkb volledig voor alle bouwprojecten per 1 januari 2024?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal niet per 1 januari 2024 voor alle bouwwerken gelden. Er is een gefaseerde invoering van zogenoemde gevolgklassen gepland, waarbij de wet geleidelijk aan wordt uitgerold.

VRAGEN OVER OPLEVERDOCUMENTATIE

Is een opleverdossier nodig bij een vergunningvrije verbouwing?

Voor elk bouwwerk moet aan de opdrachtgever een consumentendossier worden verstrekt. Echter, het dossier dat bestemd is voor het bevoegd gezag is enkel van toepassing op vergunningplichtige bouwwerken die onder het nieuwe stelsel vallen.

Is het opleverdossier voor alle bouwwerken verplicht?

Ja, bij de oplevering van elk bouwwerk is het verplicht om een dossier aan de opdrachtgever te geven. Dit is meteen van kracht bij de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het is wel mogelijk om hierover specifieke onderlinge afspraken te maken.

Aan welke eisen moet een consumenten dossier voldoen?

Het consumentendossier is verplicht voor alle bouwwerken, inclusief kleinere verbouwingen zoals aanbouw. De exacte inhoud kan variëren; soms worden bestaande tekeningen of kopieën hiervan gebruikt. De specifieke eisen voor het consumentendossier volgens de Wkb worden nog vastgesteld.

Wat moet er in het opleverdossier staan?

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer of bouwer een dossier aan de opdrachtgever verstrekken. Dit dossier toont aan dat is voldaan aan de eisen uit het aanneemcontract. De precieze vereisten voor de inhoud van dit dossier zijn momenteel nog niet vastgesteld.

VRAGEN OVER DE KWALITEITSBORGER

Wat weet de kwaliteitsborger over constructieve bouwveiligheid?

De kwaliteitsborger speelt een centrale rol in het toezien op constructieve bouwkwaliteit. Voor deze taak is specifieke kennis vereist, die is vastgelegd in specifieke opleidingsinstrumenten. Het minimale niveau voor deze kennis wordt bepaald door AMVB/MR.

Kan een kwaliteitsborger het bouwproces stilleggen?

Nee, de kwaliteitsborger heeft niet de bevoegdheid om het bouwproces stil te leggen. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeente. Echter, op basis van de informatie van de kwaliteitsborger kan de gemeente besluiten tot stillegging. De voornaamste actie van een kwaliteitsborger kan bestaan uit het weigeren van een opleververklaring.

Wanneer vindt de risicobeoordeling plaats?

De risicobeoordeling wordt doorgaans uitgevoerd bij het indienen van een aanvraag. Echter, het is mogelijk dat deze beoordeling later als een afzonderlijk document moet worden ingediend, in ieder geval 3 weken voor de start van het bouwproject.

Wie bepaalt welk instrument de kwaliteitsborger gebruikt?

De keuze van het instrument wordt gemaakt door de kwaliteitsborger in samenspraak met de opdrachtgever. Het gekozen instrument en de kwaliteitsborger moeten beide in het officiële register staan.

Wie is er verantwoordelijk voor het opleverdossier als er geen aannemer is?

Als er directe zakelijke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en leveranciers, zonder tussenkomst van een aannemer, dan is er geen opleveringsdossier of formele kwaliteitsborging vereist.

Is een kwaliteitsborger hetzelfde als een bouwopzichter van een architectenbureau?

Nee, de kwaliteitsborger en bouwopzichter van een architectenbureau vervullen verschillende rollen. Een kwaliteitsborger werkt onafhankelijk, toetst risico gestuurd en controleert of een bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Wat is de procedure bij interne afkeuring voor de aannemer?

Als de aannemer tijdens interne controles fouten ontdekt, dienen deze gedocumenteerd en hersteld te worden. Het is raadzaam dit te doen voordat de kwaliteitsborger deze fouten identificeert.

Welke eisen gelden voor kwaliteitsborgers?

Kwaliteitsborgers moeten een door de overheid goedgekeurd instrument gebruiken, zoals een certificeringsregeling, waarin hun eisen worden beschreven. Ze moeten ook voldoen aan minimumeisen zoals opleiding en ervaring, en mogen niet betrokken zijn bij andere fasen van het bouwproject.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!